Turun akateemiset arvopaperisäästäjät ry:n tietosuojaseloste
Tämä on Turun akateemiset arvopaperisäästäjät ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.1.2023. Viimeisin muutos 11.1.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Turun akateemiset arvopaperisäästäjät ry
Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku
KY-Kasino-hallitus@utu.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Hallituksen puheenjohtaja Oliver Sohlberg, oliver.t.sohlberg@utu.fi, +358 45 1381377
Hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen tietosuojavastaavana.

3. Rekistereiden nimet
Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot ovat seuraavissa rekistereissä:
  • Turun akateemiset arvopaperisäästäjät ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käsitellään jäsenyyden tarkastamiseen ja tarvittaessa yhteydenpitoon. Yhdistys käyttää mainituissa rekistereissä olevia henkilötietoja ainoastaan yhteydenpitoon, yhdistyksen toiminnan dokumentointiin ja oman tai yhteistyökumppaneiden toiminnan markkinointiin.

5. Rekistereiden tietosisältö
Yhdistys käsittelee ylläpitämänsä jäsenrekisterin kautta seuraavia tietoja: nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, vuosikurssi ja liittymisajankohta. Yhdistys ei tallenna tietoja, vaan ainoastaan käsittelee niitä. Tietoja käsittelee yhdistyksen hallituksen jäsenet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekistereihin tallennetut henkilötiedot ovat peräisin henkilöltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu tietoja koskevien henkilöiden kanssa.

8. Rekistereiden suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joille se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Turun akateemiset arvopaperisäästäjät ry:n sähköpostilistoilta henkilö voi poistua itsenäisesti utusähköpostinsa kautta.